Adatvédelmi nyilatkozat

Szabó Sándorné egyéni vállalkozó Sándor gazda udvara, 3898 Pányok, Fő út 72/A, a továbbiakban, mint adatkezelő, ezen jogi közleményt önmagára nézve kötelezőnek tekinti és ismeri el. Vállalja a kötelezettséget arra, hogy a tevékenysége során történő mindennemű adatkezelés megfelel ezen szabályzatnak és a hatályos jogszabályoknak.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatait, bizalmasan kezeli azokat. Az alábbiakban kerülnek ismertetésre az adatok kezelésének elvei, melyek megfelelnek az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

Ide vonatkozó hatályos jogszabályok:

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Meghatározások:

Személyes adat: bármely meghatározott – azonosítható vagy azonosított – természetes személlyel, mint érintettel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettel kapcsolatos következtetés. Egy személyes adat az adatkezelés folyamán mindaddig megfelel ennek a minőségnek, amíg kapcsolata a természetes személlyel helyreállítható. Az érintett különösen akkor azonosítható, amennyiben – közvetlen vagy közvetett módon – név, azonosító jel, valamint egy vagy több fizikai, mentális, fiziológiai, kulturális, gazdasági vagy szociális azonosságára jellemző tényező segítségével azonosítani lehet őt;

Hozzájárulás: önkéntes és határozott kívánság-kinyilvánítás a természetes személy által, amely megfelelő tájékoztatást követően történik, és amelynek során személyes adatai teljes körű vagy bizonyos műveletekre vonatkozó kezeléséhez beleegyezése félreérthetetlen.

Tiltakozás: személyes adatok kezelésének kifogásolása, a természetes személy azon nyilatkozata, amelyben kéri adatai kezelésének megszüntetését, illetve törlését.

Adatkezelő: jogi vagy természetes személy, illetve olyan szervezet, amely jogi személyiséggel nem rendelkezik, és aki vagy amely meghatározza az adatok kezelésének célját, meghozza és végrehajtja az adatok kezelésre – és a felhasznált eszközre – vonatkozó döntéseket, vagy megbíz egy adatfeldolgozót, akivel végrehajtatja.

Adatkezelés: olyan művelet vagy műveletek együttese, amelyeket adatokon végeznek, függetlenül az eljárástól, pl. rögzítés, gyűjtés, felvétel, megváltoztatás, tárolás, rendszerezés, továbbítás, felhasználás, összehangolás vagy összekapcsolás, nyilvánosságra hozás, továbbítás, törlés, megsemmisítés, zárolás, illetve a további felhasználás megakadályozása. Kép-, hangfelvétel vagy fénykép készítése is adatkezelésnek minősül, illetve a személyazonosításra alkalmas fizikai tulajdonságok – ujjlenyomat, tenyérnyomat, íriszkép vagy DNS-minta – rögzítés is adatkezelésnek számít.

Adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy vagy személyek számára.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele úgy, hogy a helyreállítása nem lehetséges többé.

Adatzárolás: az adat továbbítás, nyilvánosságra hozatal, megismerés, átalakítás, megsemmisítés, megváltoztatás, törlés, összehangolás vagy összekapcsolás és felhasználás határozott időre történő vagy végleges lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez tartozó technikai feladatok kivitelezése, a műveletek elvégzéséhez felhasznált eszköztől, módszertől és az alkalmazás helyétől függetlenül.

Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok feldolgozását végzi az adatkezelő megbízásából.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az adatkezelővel, az érintettel vagy az adatok feldolgozójával.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem Európai Gazdasági Térségi állam.

Adatkezelési elvek:

Személyes adat akkor számít kezelhetőnek, amennyiben
1., a természetes személy hozzájárul ahhoz, vagy
2., törvény rendeli el, illetve a törvény meghatározott körben történő felhatalmazásával helyi önkormányzat rendelete alapján.

Cselekvésképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy adatvédelmi nyilatkozatához törvényes képviselő hozzájárulására van szükség, azokat a szolgáltatás részeket leszámítva, amelyeknél a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen történő regisztrációra vonatkozik, és különösebb megfontolás nem szükséges hozzá.

Személyes adatot kezelni kizárólag meghatározott célból szabad, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatkezelés minden egyes szakaszának eleget kell tennie ennek a célnak.

Kizárólag az a személyes adat minősül kezelhetőnek, amely az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlen, megfelel ezen cél eléréséhez, kizárólag a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben. Csak megfelelő tájékoztatás alapján történő beleegyezéssel számít kezelhetőnek a személyes adat.

Az adatkezelőnek az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatnia kell az érintettet személyes adatainak kezelésére vonatkozó minden tényről, különösképpen az adatok kezelésének céljáról, ennek jogalapjáról, az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személyéről, az adatok kezelésének időtartamáról, továbbá azokról, akik megismerhetik az adatokat. Ennek a tájékoztatásnak egyértelműnek, közérthetőnek és részletesnek kell lennie, illetve ki kell térnie az érintett adatai kezelésére vonatkozó jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is.

A kezelt személyes adatoknak az alábbi kitételeknek kell eleget tenniük:

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Abban az esetben továbbíthatók személyes adatok – és különleges adatok is – az országból egy harmadik országbeli adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak, valamint különböző célú adatkezelést akkor lehet összekapcsolni, amennyiben az érintett ehhez teljes mértékben hozzájárult, vagy törvény engedi meg, illetve a harmadik országon belül a személyes adatoknak megfelelő szintű védelmet biztosítanak az adatkezelés és feldolgozás során. Európai Gazdasági Térségi államba történő adattovábbítás úgy tekintendő, mintha a Magyar Köztársaságbeli adattovábbításról lenne szó.

Személyes adatok köre, az adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogcíme és annak időtartama az adatkezelő által történő adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. A megadott személyes adatok bizonyos körének kezelését, továbbítását és tárolását egyes esetekben jogszabály teszi kötelezővé, amiről külön értesítést küldünk az érintetteknek.

Fontos, hogy amennyiben mint adatközlő, nem a saját adatait adja meg, kötelessége beszerezni az érintett hozzájárulását.

A sandorgazdaudvara.hu honlap látogatóinak adatai
Az adatok kezelésének célja a sandorgazdaudvara.hu honlap látogatói adatainak rögzítése a honlap működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében.

A honlapon történő látogatás dátuma és időpontja, a látogató böngészőjének fajtája, számítógépének IP címe, az éppen látogatott és az előzőleg megtekintett weboldal címe. Az adatok kezelésének időtartama a weboldal megtekintésétől számított 10 év.

sandorgazdaudvara.hu weboldal html kódja olyan hivatkozásokat is tartalmaz, amelyek az adatkezelőtől független külső szerverre mutatnak és külső szerverről érkeznek. Ezen külső szerverek tulajdonosai a szerverekre történő közvetlen kapcsolódásnak köszönhetően gyűjteni tudják a felhasználók adatait.

A sandorgazdaudvara.hu weboldal látogatottságának és más webanalitikai adatainak független mérését és vizsgálatát külső szerverek segítik, ilyen a Google Analytics. Ezen mérési adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők tudnak tájékoztatást adni a www.google.com/analytics oldalon.

A felhasználóbarát kiszolgálás érdekében a szolgáltató, valamint a megjelölt külső szolgáltató(k) a felhasználó számítógépére ún. sütiket, azaz kis adatcsomagokat – cookie – helyeznek el, amelyet visszaolvasnak. Amikor a felhasználó böngészője visszaküld egy ilyen elmentett sütit, a szolgáltató össze tudja kapcsolni a látogató aktuális látogatásaikor elmentett adatokat a korábbiakkal, de ez csak a saját tartalmait nézve valósítható meg.

A sütiket törölheti a felhasználó a számítógépéről és beállíthatja a böngészőben a sütik letiltását.
Általában az Eszközök → Beállítások menüpontban az Adatvédelem beállításnál, süti vagy cookie néven találhatók meg, törölhetők ki, illetve letilthatók le.

A külső szolgáltatók információgyűjtéshez, hirdetések kiszolgálásához, felhasználói adatok méréséhez ún. webjelzőket – web beacons – is alkalmaznak. Ezek hasonlóan működnek, mint a sütik, viszont a böngészőkben nem tilthatók le.

Látogatók levelezései:

Amennyiben a sandorgazdaudvara.hu honlappal kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, a sandorgazdaudvara@gmail.com email címre lehet írni. A beérkezett levelek névvel és email címmel, illetve más önként megadott adattal együtt a levélváltás ügyének elintézése után legkésőbb 5 év elteltével törlésre kerülnek. A sandorgazdaudvara@gmail.com emailcímre küldött levelekben szereplő adatokat arra használjuk fel, hogy minél pontosabban és gyorsabban tudjunk információkat küldeni az érdeklődőknek. A tőlünk egy bizonyos szolgáltatásra ajánlatot kérő felhasználók, csak és kizárólag az arra vonatkozó ajánlatot kapák meg válaszként. Tehát egyéb reklámcélú üzenetet nem küldünk ki a megadott email címre. Ezt az email fiókot csak az adatkezelő látja és kezeli.

Egyéb módon történő adatkezelés:

Ezen ismertetőben fel nem sorolt adatkezelésről az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást.

Fontos tudni, hogy a nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közigazgatási hatóság, szabálysértési hatóság, valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt adatok közlése, tájékoztatás, adatok átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása céljából.

Az adatkezelő a hatóság részére személyes adatokat kizárólag olyan mértékben és annyit ad ki, amely a hatóság általi megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlen, amennyiben az adott hatóság a személyes adatok körét és a pontos célt is meghatározta.

Személyes adatok tárolási módja, illetve az adatok kezelésének biztonsága:

Az adatkezelő adatmegőrzési informatikai eszközei és helye a székhelyén nála, és Gáll Tamásnál, mint adatfeldolgozónál, illetve külső szerveren található.

A személyes adatkezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök olyan módon vannak kiválasztva és üzemeltetve, hogy rendelkezésre állásként az adatok hozzáférhetőek az adatkezelő számára, az adatok kezelésének hitelessége biztosított, adatintegritását, azaz változatlanságát igazolni lehet, illetve az adat-bizalmasságnak megfelelve védve van a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az adatkezelő az adatok kezelésekor megőrzi a személyes adatok titkosságát, hogy kizárólag ő, mint jogosult és az adatok feldolgozója férjen hozzá, megőrzi az adatok sértetlenségét, azaz megvédi az információ és a feldolgozás módjának pontos és teljes formáját, illetve a rendelkezésre állást, amelynél gondoskodik róla, hogy amikor mint adatkezelőnek szüksége van rá, ténylegesen hozzá tudjon férni az információkhoz, illetve az ezzel kapcsolatos eszközök megfelelően rendelkezésre álljanak.

Az informatikai rendszer részét képező szerveren tárolt adatok védettek a kémkedések, csalások, szabotázsok, árvíz, tűz, vandalizmus, számítógépes vírusok és informatikai betörések ellen. A megfelelő biztonságról az üzemeltető szerver- és alkalmazásszinten történő védelmi eljárások segítségével gondoskodik.

Az adatok kezelőjének adatai, elérhetősége:

Név: Szabó Sándorné egyéni vállalkozó Sándor gazda udvara
Székhely: 3898 Pányok, Fő út 72/A
Adószám: 56682315-1-25
E-mail: sandorgazdaudvara@gmail.com

Az adatok feldolgozójának adatai, elérhetősége:

Név: Gáll Tamás
Székhely: 4533 Sényő, Kossuth Lajos u. 12.
Levelezési cím: 4533 Sényő, Kossuth Lajos u. 12.
E-mail: sandorgazdaudvara@gmail.com

Lehetőségek a jogorvoslásra:

A személyes adatok kezeléséről az érintett személy kérheti a tájékoztatást, illetve kérheti adatainak helyesbítését, valamint a törlését is az adatok felvételénél megadott módon, kivéve a jogszabály által elrendelt adatkezelést.

Amennyiben az érintett személy kérelemben kéri, az adatkezelő, mint az adatok kezelője tájékoztatást nyújt a kezelt és feldolgozott adatokról, az adatok kezelésének céljáról, időtartamról, a jogalapról, az adatkezeléssel összekapcsolódó tevékenységekről, illetve hogy milyen személyek és milyen céllal kapták meg az adatokat. Ez a tájékoztatás díjtalanul kérhető és legkésőbb 25 napon belül írásos formában kapja meg az érintett.

Az adatkezelő törli a személyes adatokat, amennyiben azok kezelése ellentmond a jogszabálynak, megszűnt az adatok kezelésének célja, vagy a törvény által megszabott adattárolási határidő lejárt, illetve adatvédelmi biztos vagy bíróság rendelte ezt el.

Az adatkezelő az adatok törléséről, helyesbítéséről értesíti az érintettet, kivéve ha ez nem sérti meg az érintett jogos érdekeit.

Az érintett személy tiltakozhat adatainak kezelése ellen, amennyiben az csak az adatok kezelője jogainak vagy érdekeinek érvényre juttatásához kell, kivéve, ha törvény rendeli el az adatok kezelését.
Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az közvetlenül közvélemény kutatásra, üzletszerzésre, illetve tudományos kutatásra irányul. Emellett törvény is biztosítja az érintett tiltakozási jogának gyakorlását.

Az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától kezdve a lehető legrövidebb időn belül – legfeljebb 15 nap – megvizsgálja, eredményéről írásbeli tájékoztatást nyújt. A benyújtástól számítva az adatkezelés felfüggesztésre kerül. Indokolt tiltakozás esetén az adatkezelő megszünteti az adatok kezelését, továbbítását, további adatok felvételét, az adatok zárolás alá kerülnek, illetve mindazok értesítést kapnak a tiltakozásról és intézkedésről, akik korábban megkapták az érintett adatait, hogy megfelelően járjanak el a tiltakozási jog érvényesítésében.

Abban az esetben, ha az érintett személy nem ért egyet az adatkezelő döntésével, a döntés közlésétől számítva 30 napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

Az adatkezelőnek nincs módjában törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatok kezelését törvény rendeli el. Viszont az adatokat nem lehet továbbítani azok átvevőjének, ha az adatkezelő egyetért a tiltakozással, valamint bíróság előtt megállapításra került a tiltakozás jogossága.

Amennyiben az érintettel szemben jogsértés történik, lehetősége van bírósághoz fordulni az adatok kezelőjével szemben, ahol a bíróság soron kívüli eljárást eszközöl.

Az adatkezelő hajlandó megtéríteni az okozott kárt, ha az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte, illetve ha megszegte az adatok védelmének technikai elvárásait. Viszont nem vonható felelősségre az adatkezelő abban az esetben, amennyiben a kárt olyan ok idézte elő, amely elháríthatatlan, illetve az adatok kezelésének körén kívül esik.

Abban az esetben sem kerül megtérítésre a kár, amelyben a károsult személy magatartása okozta a kárt szándékos vagy nagymértékben gondatlan módon.

Jogorvoslatért és panasztevéshez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu